Embroidery knowledge base 🙂

On this page you will find all the necessary knowledge for starting and continuing your embroidery journey. 

This site will grow successfully as I work on adding more valuable tips in here. 

For English scroll down

Generelle instruksjoner før, under og etter brodering

Bilder og videoer er på vei 🙂

1. Gjør stoffet klart til brodering. Vask det på 40 grader og stryk det så det blir nesten glatt. 

2. Overfør mønsteret til stoffet:

Det er to måter å gjøre det på. 

Bruk et overføringspapir for tykt eller mørkt lerret:

  • Legg stoffet på bordet og fest det med tape slik at det ikke beveger seg. 
  • legg overføringspapiret midt på stoffet, med kopisiden ned mot stoffet, og teip fast øvre del av stoffet.
  • plasser det trykte mønsteret midt på stoffet og overføringspapiret, og teip det fast med teip på toppen.
  • teip det hele bare fra toppen, slik at du kan løfte det under overføringen.
  • tegn opp linjene med en rosa eller rød penn (slik at du vet hvilke linjer du allerede har tegnet opp) og gjør det ganske hardt. Ikke vær redd for å rive papiret. Sørg for at mønsteret overføres til stoffet, sjekk ved å løfte mønsteret og overføringspapiret. 

Bruk et vindu på dagtid eller et lysbord og Friksjonspenn: 

 • Teip mønsteret fast på vinduet 
 • Fest stoffet til vinduet slik at mønsteret plasseres midt på lerretet. Sørg for at motivet er synlig gjennom stoffet, og tegn opp elementene med en friksjonspenn. Du kan bare tegne av hovedelementene, som stilker eller større blomster. Prøv å tegne dine egne former. Du trenger ikke å male godt for å brodere. 

3. Nålene som brukes til denne typen broderi, er vanligvis Chenille-nåler med spiss tupp – nummer 22 for 4-6 tråder og 26 for 1-3 tråder. Finn en nål som passer for deg og lerretet ditt. 

4. Tre tråden i nålen og lag en knute i den lengste enden av tråden. Knuten skal være stor nok til å holde seg på undersiden av stoffet. Pass på at den korte enden ikke setter seg fast i stoffet. Gjør den kortere mens du broderer.

5. Unngå å trekke for mye i tråden mens du broderer, for å unngå at stoffet krymper. 

6. “Reis” med tråden på baksiden av broderiet. Når du broderer et par elementer i samme farge i nærheten av hverandre, kan du gå gjennom de eksisterende stingene på baksiden for å unngå lange hopp, noe som resulterer i løse tråder på baksiden av stoffet. 

7. Når du vil bytte farge eller går tom for tråd, kan du feste tråden på baksiden. Gå gjennom de eksisterende stingene med nålen et par ganger og lag en floke eller en knute med de eksisterende stingene og den gjenværende tråden – akkurat som når du syr et hull og avslutter syingen. 

8. Når du er ferdig med å brodere, bruker du mild såpe og varmt vann til å vaske bort merkene fra overføringspapiret. Tråden er behandlet, så den skal ikke miste farge. Bruk hårføner eller strykejern for å fjerne Friksjonspenn-merker. 

9. Slik stryker du det broderte stoffet:

 • spray lerretet med vann (eller gjør det før materialet tørker helt ut),
 • legg et håndkle på strykebrettet 
 • legg broderiet med forsiden ned mot håndkleet. Dette vil bevare broderiets volum. 
 • stryk broderiet forsiktig og strekk stoffet litt fra sidene. 
 • Snu broderiet opp og stryk stoffet rundt om nødvendig.

General instructions before, during and after embroidery

Pictures and videos are coming 🙂

1. Prepare the fabric for embroidery. Wash it at 40 degrees and iron it so it is almost smooth. 

2. Transfer the pattern onto the fabric:

There are two ways of doing that. Using a transfer paper for thick or dark canvas:

 • place the fabric on the table and stick it with tape so it doesn’t move. 
 • place the transfer paper in the middle of the fabric, copy side facing the fabric, and tape it to the material only from the top.
 • place the printed pattern in the center of your fabric and paper, tape it from the top with a tape
 • tape it all only from the top so you can lift it during the transfering
 • trace the lines with a pink or red pen (so you know which lines you’ve traced already) and do it quite hard. Don’t worry about ripping the paper. Make sure that the pattern gets transferred to the fabric by lifting the pattern and copy paper from time to time. 

Using a daytime window or a light pad and Friction pen: 

 • stick the pattern to the window 
 • stick the fabric to the window so that the pattern is placed in the center of the canvas. Make sure the design is visible through the material, and trace the elements with a Friction pen. You can trace only the main components, like stems or bigger flowers. Try to draw your own shapes. You don’t need to paint well to make embroidery. 

3. The needles used for this type of embroidery are usually Chenille needles with a sharp tip – number 22 for 4-6 strands and 26 for 1-3 strands. But find a needle that works for you and your canvas. 

4. Thread the needle and make a knot on the longer end of the thread. The knot should be big enough to stay on the underside of the fabric. Make sure the short end doesn’t get stuck in the material. Shorten it while you embroider.

5. When embroidering, don’t pull the thread too much to avoid shrinking of the fabric. 

6. “Travelling” with the thread on the back of the embroidery. When you embroider a couple of elements in the same color close to each other, you can go through the existing stitches on the underside to avoid long jumps, which result in loose threads on the back of the fabric. 

7. When you want to switch colors or run out of thread, you can secure the thread on the back. Go through the existing stitches with the needle a couple of times and create a tangled bundle or a knot with the existing stitches and remaining thread – just like when you’re fixing a hole and finishing up your sewing. 

8. When you finish embroidery, use gentle soap and warm water to wash off transfer paper marks. The thread is treated, so it shouldn’t lose color. Use a hairdryer or iron to erase Frixion pen marks. 

9. To iron the embroidered fabric:

 • spray the canvas with water (or do it before the material dries out completely),
 • place a towel on the ironing board 
 • place the fabric embroidery facing the towel. This will preserve the volume of the embroidery. 
 • iron the embroidery gently, slightly stretching the fabric from the sides 
 • place the fabric embroidery upwards and iron the material around it if needed 

Straight stitch - rettsøm

Rettesøm er den enkleste sømmen som finnes og kan være lang eller kort. Den kan spres så bredt du vil eller sys i grupper. Stikk nålen opp fra undersiden av stoffet og ned igjen i enden av formen.

Lazy daisy-sting

Ta nålen opp gjennom stoffet fra senter i blomsten og putt nålen ned igjen i samme hull, men hold igjen 1-2 cm med tråd på overflaten av stoffet. Det er viktig at denne tråden ikke blir vridd, eller krysses med seg selv, den skal ligge i en flat bue. Før nålen opp gjennom stoffet til toppen av kronbladet, og hold den gjenværende løkken på oversiden av nålen. Dra tråden forsiktig til den legger seg ned på stoffet, og legg så stinget på oversiden av trådløkken slik at vi får den festet til stoffet. Gjenta dette til alle kronbladene i blomsten har fått hver sin løkke festet.

French knot (fransk knute)

Bruk en liten pute til å støtte broderirammen på, eller legg den på bordet slik at du har begge hendene fri til å utføre denne teknikken. Før nålen opp (A) til midten av merket for den franske knuten og stram hele tråden på oversiden av stoffet. Hold bunnen av nålen i høyre hånd og hold resten av tråden ganske stramt i venstre hånd (motsatt hvis du bruker venstre hånd som hovedhånd). Vikle deretter tråden rundt nålen 1-3 ganger (jo flere ganger, desto større knute). Stram tråden rundt nålen mens du holder den gjenværende tråden unna med venstre hånd og før du trekker nålen til den andre siden. Før nålehodet mot hullet du kom ut av, men la nålen gå ned ca. 1 millimeter til siden (B). Hold spinnerne mens du forsiktig trekker nålen og tråden gjennom stoffet til den franske knuten er festet.

Fishbone stitch / Satin leaf stitch (Fiskebeinsting eller Plattsøm - blad)

For å lage blader kan teknikken Fiskebein brukes. Før nålen til toppen av bladet fra undersiden av stoffet og lag et sting i midten som går ca 1/3 ned av lengden til bladet. Før så nålen opp igjen på venstre side av det første stinget, men gjør det 1-2 millimeter kortere. På denne måten vil vi oppnå den ønskede tilspissede effekten. Avslutt stinget i litt under det første sting-hullet i midten. Ta nålen så opp på høyre side av det første stinget, og gjør det 1-2 millimeter kortere, og avslutt stinget i samme hull som det forrige stinget. Pass på at stingene danner en jevn V-form. Legg stingene tett inntil hverandre for å fylle ut formen og skape en jevn effekt som med plattsøm. Forsett slik annenhver gang venstre og høyre, og jobb deg nedover bladet.

Stem stitch (Stilksøm, Kontursting)

For å lage stilk brukes ofte kontursting. Her er det viktig at du holder den overflødige tråden konsekvent på oversiden av stingene du tar, slik at tråden legger seg likt gjennom hele stilken. Først tas nålen opp gjennom stoffet til startpunktet av stilken. Putt nålen ned i stoffet ca 4 millimeter ut i mønsteret, og før du strammer til tråden så tar du nålen opp igjen halvveis tilbake i det første stinget, og dermed kan du stramme tråden. Ta så et nytt 4 millimeters sting videre hvor du kommer opp igjen med nålen halvveis tilbake av dette stinget (som er slutten på det forrige stinget). Stram så tråden. Fortsett på denne måten til du når slutten av mønsteret på stilken. Når du når slutten av stilken kan du sette et enkelt ekstra sting som avslutter 1-2 millimeter utenfor det forrige stinget og på denne måten skaper en spiss.

Satin stitch (Plattsøm)

Du kan bruke denne stingtypen for å fylle ut blomster. Start fra midten i bunnen av kronbladet. Første sting deler kronbladet i to, legg så neste sting på høyre side parallellt med det første stinget. Neste sting er litt kortere for å få en avbuet effekt. Bruk bare de kortere stingene når du skal lage en kurve. Legg stingene tett inntil hverandre til du har fylt ut hele rettsiden. Gjør så det samme på venstre halvdel av kronbladet. Fortsett med denne metoden til alle kronbladene i blomsten er fylt ut.

Shopping Cart